INBURGEREN VOOR DE LIEFDE? MAAK JE BORST MAAR NAT!

Als je als buitenlander voor de liefde, als een zogenaamde gezinsmigrant, in Nederland wil wonen dan moet je inburgeren. Voordat ik besloot met mijn buitenlandse partner de EU-route te volgen, verdiepte ik mij dan ook in deze inburgeringseisen. En zo ontdekte ik de Facebookgroep Inburgeraars 2013-2020. En ik schrok me een hoedje!

Wie in Nederland komt wonen, als gezinsmigrant of als statushouder, heeft een inburgeringsplicht en die is niet mals. Statushouders en gezinsmigranten worden hierbij over dezelfde kam worden geschoren qua eisen, maar niet qua voorwaarden. John Erkelens richtte in de zomer 2018 de Facebookgroep Inburgeraars 2013-2020 op en komt op voor de belangen van de gezinsmigrant. Ik sprak met hem over zijn motivaties, zijn frustraties en zijn bereikte successen.

John, eerste vraag: waarom deze jaartallen, 2013-2020?

‘Omdat de wet Inburgering (WIB) is ingegaan op 2013 en deze zou doorlopen tot 2020. In 2021 komt er een nieuwe wet. Of dat op tijd lukt, is de vraag. Maar de naam van de Facebookgroep is dus afgeleid van de wet. Ik ben de groep samen gestart met drie anderen die ik ontmoette via andere Facebook-groepen over inburgerings-kwesties. Wij bleken vaak de woordvoerders wanneer mensen vragen stelden.

Je vraagt aandacht voor de positie van inburgeraars en dan specifiek gezinsmigranten. Waarom?

‘Toen de oude wet Inburgering werd geëvalueerd, gingen we zo’n beetje over onze nek. Er werd alleen maar aandacht gegeven aan statushouders en helemaal niet aan gezinsmigranten, terwijl onze positie, motivatie en ons leven anders is. Al onze problemen en vragen werden volledig genegeerd. Op 4 juli 2018 hebben wij daarom de groep Inburgeraars 2013-2020 opgericht.’

Een statushouder is een vluchteling met een verblijfsvergunning. Wanneer ben je een gezinsmigrant?

‘Je bent gezinsmigrant op het moment dat je een verblijfsvergunning hebt gekregen op basis van verblijf bij je partner. Een nareizende partner van een asielmigrant krijgt een verblijfsvergunning op basis van de asielvergunning, niet op basis van de relatie. Nareizende familieleden van asielmigranten zijn dus geen gezinsmigranten binnen de inburgering. Maar als je van binnen de EU of van een verdragsland, zoals Turkije, komt, ben je niet inburgeringsplichtig en val je niet onder migranten in het kader van de inburgeringsplicht.

Dit heeft te maken met Europese afspraken. Er is vrij verkeer van goederen en mensen binnen de EU, dus kunnen er geen inburgeringsverplichtingen opgelegd worden. Ook kennismigranten, arbeidsmigranten en buitenlandse studenten zijn niet-inburgeringsplichtig. Gezinsmigranten zijn dus de mensen, vaak uit zogenaamde derde landen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen in het kader van gezinshereniging.’

De groep heeft inmiddels ruim 1900 leden, wat zegt dat jou?

‘Dit aantal had ik niet verwacht. We zijn met 24 mensen begonnen. Na twee maanden waren er 200 volgers. Deze heb ik vorig jaar allemaal persoonlijk benaderd, ik heb hun verhalen over problemen waar ze tegenaan liepen, opgehaald. Met al deze informatie heb ik een zwartboek opgesteld met vragen en problemen rondom de inburgeringsplicht voor gezinsmigranten.’

‘In juli 2018 heb ik een gesprek met minister Koolmees aangevraagd. In oktober kregen we een uitnodiging om met ambtenaren van het ministerie SZW te praten. We hebben daar onze klachten op tafel gelegd en daar werd positief op gereageerd. De vraag kwam of wij wilden deelnemen aan een klankbordgroep in oprichting, zodat wij namens de gezinsmigranten konden spreken. Dit is er nooit van gekomen. Het bleek al snel dat men ja-knikkers nodig had en dat zijn wij zeker niet!’

Waar krijg je, als het gaat over inburgering, als gezinsmigrant allemaal mee te maken?

‘Sowieso moet de buitenlandse partner in het eigen land het inburgeringsexamen halen, waarbij je Nederlands leert op A1-niveau. Nederland is trouwens het enige land ter wereld dat deze eis stelt. Heb je dat gehaald, dan moet je een reeks aan documenten laten legaliseren en vertalen. Vervolgens dient de Nederlandse partner bij de IND een aanvraag in voor toegang en verblijf in Nederland, de MVV TEV. Het duurt tussen twee weken en drie maanden voordat je de uitslag krijgt. Ca. 95% krijgt, als je aan de eisen voldoet dat MVV TEV.’

‘Is de partner eenmaal in Nederland, dan begint het hele ambtelijke apparaat te draaien. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bepaalt of je wel of niet inburgeringsplichtig bent. Zij krijgen informatie van IND en Basisregistratie Persoonsgegevens van de gemeente. Ongeveer 95% wordt inburgeringsplichtig verklaard. Kun je aantonen dat je al eens een talencursus hebt gevolgd, uit een land komt met een verdrag dat je van verplichtingen vrijwaart of omdat je al een tijdje in een bepaald ander EU-land hebt gewoond met je partner, dan ben je niet inburgeringsplichtig. Moet je wel de inburgeringscursus doen, dan krijg je de verplichting om binnen drie jaar je inburgeringsdiploma te halen. Haal je dat niet, dan krijg je boetes.’

Hoe ziet het opleidingstraject eruit?

‘De opleiding start met een participatieverklaringtraject en met het bijwonen van infobijeenkomsten van de gemeente waarin je uitleg krijgt over normen en waarden in Nederland, hoe je huursubsidie aanvraagt en dergelijke praktische zaken. Verder veel informatie die je al weet wanneer je het inburgeringsexamen in het buitenland hebt gedaan. Hierin zitten namelijk ook honderd KNS-vragen, Kennis van de Nederlandse Samenleving.’

‘Deze twee moet je binnen een jaar hebben afgerond. Heb je dit niet gedaan, volgt er een boete van 340 euro. Ook als je weigert de participatieverklaring te ondertekenen krijg je deze boete. Wij ageren tegen de participatieverklaring omdat deze onzinnig is. Iedereen in Nederland is gelijk en wordt gelijk behandeld, staat er in het traject. Dat is niet zo. Dus je moet een leugen ondertekenen. Bovendien krijg je niet meer de mogelijkheid om een lening bij de DUO af te sluiten en voor eventuele onderdelen die je al hebt behaald, krijg je geen diploma. Oftewel: je moet of je krijgt nooit je diploma. Dit deel van de inburgering is voor statushouders gratis. Gezinsmigranten betalen 150 euro. Naast het participatieverklaringstraject en de bijeenkomsten bij de gemeente waar je woont, starten Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), luisteren, lezen, schrijven en spreken.’

‘En tot slot ONA, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. ONA is verplicht maar onzinnig voor gezinsmigranten. Gezinsmigranten hebben geen werkplicht en ook geen mogelijkheid om een uitkering aan te vragen. De Nederlandse partner moet voldoende inkomen hebben om de buitenlandse partner over te laten komen.’

En als je Nederlandse partner wegvalt?

‘Dan kun je, net als een Nederlander, een herïntegratietraject volgen. Een Nederlandse of Europese niet-werkende partner hoeft zich hierop dus niet voor te bereiden, een buitenlandse partner krijgt dit wel opgelegd. ONA is een wassen neus en voegt inhoudelijk niets toe.’

‘Wie de cursus volgt, moet een wensberoep invullen, uitzoeken welke opleiding daarbij hoort, een cv maken, twee vacatures zoeken en brieven schrijven. Maar 30% van de gezinsmigranten die Nederland binnenkomen, hebben binnen een maand werk. En al deze cursussen zijn niet alleen verplicht, maar ook nog eens tijdens werktijd. Gelukkig is er is nu een ontheffing gekomen voor mensen die werk hebben.’

‘Helaas staat er nu een nieuwe situatie voor de deur. Hierin ben je verplicht om binnen 1,5 jaar de (gratis) module arbeidsparticipatie via de gemeente te volgen. De gemeenten mogen vervolgens zelf hun inhoud en programma bepalen. Het kan zijn dat je bij de ene gemeente slechts zes uur hoeft te komen en bij de ander zes dagen, dat weet je niet.’

Hoe zit het met de kosten voor dit alles en wie betaalt dit?

‘Het hele pakket bij elkaar kost ongeveer 9000 euro. Daar kun je een lening bij DUO voor afsluiten. Een statushouder krijgt, als hij z’n diploma binnen drie jaar haalt, deze lening kwijtgescholden. Een gezinsmigrant moet het volle pond terugbetalen.’

En als je het niet haalt?

‘Iemand die 600 uur naar school is gegaan en 4 examenpogingen heeft gedaan, kan ontheffing aanvragen. Een derde van de statushouders heeft een ontheffing en hoeft de lening ook niet terug te betalen. Een gezinsmigrant echter krijgt ook ontheffing, naar draagkracht, maar moet wel het volle pond terugbetalen. Ik ken mensen van rond de 60 jaar die dat niet lukt en die verplicht worden om de scholing te volgen met een klein pensioen. Zij zitten onder bijstandsniveau en kunnen hun schulden nooit terugbetalen. Mensen hebben vaak al veel geld geïnvesteerd om hun partner of kinderen naar Nederland te halen en worden nu verplicht nog meer schuld te maken.’

Wat is je grootste frustratie?

‘Dat wij onnodig geld weggooien. Mensen worden onnodig belemmerd in hun functioneren en meedraaien in de Nederlandse samenleving! En het frustreert me ook dat de inhoud van de scholing heel slecht is, het is meer een soort bezigheidstherapie. Mijn vrouw ging bijvoorbeeld naar school en werd getest om haar niveau te bepalen. Volgens de school moet ze op 0 beginnen en dat terwijl ze al A1 behaald had met het inburgeringsexamen in Indonesië. Ze kwam in een groep terecht met veel Syriërs en Eritreeërs en een paar gezinsmigranten. Een aantal sprak nog geen Nederlands, zij spraken de hele les Arabisch met elkaar. Er was geen toezicht.’

‘In de praktijk wordt er heel veel aandacht gegeven aan de meest zwakkeren in de groep. Je kunt niet door op je eigen niveau, omdat de groep nog niet zo ver is. Mijn vrouw bleef zo negen maanden hangen terwijl ze het boek na drie maanden uit had. Ze werd een soort onderwijsassistent en hielp de anderen, maar wij moesten wel voor die negen maanden betalen. Dit soort verhalen hebben meer mensen. Het is een duur, tijdrovend en slecht traject. Het sluit totaal niet aan bij individuele behoeftes.’

Wat wil je allemaal bereiken?

‘Er moet een aangepast pakket voor gezinsmigranten komen: Het participatieverklaringstraject en ONA zijn voor gezinsmigranten niet noodzakelijk. A1 hebben ze al gedaan, daarin zitten al kennisvragen over de Nederlandse samenleving. Weet je, iemand die A1 heeft gehaald, heeft zich al voorbereid op de komst naar Nederland. De partner is vaak in Nederland geboren en heeft al een sociale omgeving. Dat is allemaal heel anders dan een statushouder die in Nederland nog niets heeft.’

‘Gezinsmigranten moeten hun eigen inburgering of hun werk stilleggen omdat ze daar naartoe moeten, terwijl het niets toevoegt! Ook ONA is niet van toepassing voor gezinsmigranten. Mocht het zo zijn dat door omstandigheden de Nederlandse partner wegvalt, kan de migrant via de normale weg een her-integratietraject doen, zoals iedere Nederlander dat ook kan. Verder willen we dat het pakket betaalbaar wordt en dat alle dwang en boetes eraf gaan.’

Wat heb je al bereikt, in het afgelopen jaar?

‘In ieder geval wordt er nu gesproken over de groep gezinsmigranten. Als groep werden wij onbesproken gelaten, nu worden we specifiek vermeld. Links en rechts zijn er wat politieke vertegenwoordigers die hun sympathie richting ons hebben getoond door het stellen van vragen binnen de commissie Inburgering & Immigratie. En wat we al heel duidelijk onder de aandacht hebben gebracht, zijn alle problemen waar gezinsmigranten tegenaan lopen. Die werden voorheen onder het tapijt geveegd, maar het onderwerp komt steeds vaker op de agenda te staan.

Hoe lang ga je nog door, wat heb je jezelf ten doel gesteld?

‘Toen wij naar Nederland kwamen, hadden we ongeveer 2000 euro zelf gereserveerd voor een inburgeringscursus. We zouden hier blijven tot ik 67 ben en dan samen naar Indonesië, het land van mijn vrouw, gaan. Dit plan vervroegen we nu zeven jaar. We verhuizen nu over een jaar. Het inburgeringsbeleid is zo frustrerend! Onze vervroegde emigratie is een rechtstreeks gevolg van het inburgeringsbeleid.’

‘Ik krijg boetes en dwang naar mijn hoofd terwijl mijn vrouw geen mogelijkheden heeft om verder te komen. Ik verdom het om nog een dubbeltje uit te geven aan een dure cursus. Ik blijf doorvechten tot die nieuwe wet er komt maar als de er is zit ik waarschijnlijk in Indonesië en dan draag ik het stokje over. Maar ik zal dit zeker blijven ondersteunen tot aan mijn dood.’

Wat heeft je zo boos gemaakt?

‘Op het moment dat wij klachten hadden, ging DUO daar zo verschrikkelijk star mee om. “Dit is de wet en daar moeten wij het mee doen en u ook.“ Als gezinsmigranten worden we onnodig op hoge kosten gejaagd. Na vijf, zes jaar is 25% van alle inburgeringsplichtigen nog steeds niet in het bezit van een inburgeringsdiploma, volgens de cijfers van DUO, ondanks boetes en dwingende maatregelen. Van gezinsmigranten is na vijf jaar 16,1 % nog niet geslaagd. Dan moeten ze zich toch eens achter de oren gaan krabben.

Wat wil je er nog over kwijt?

‘Ik vraag me af wat de bedoeling is van dit beleid. 125.000 mensen hebben dit inburgeringsbeleid opgelegd gekregen. Terwijl er ongeveer 2 miljoen EU-migranten en migranten uit verdragslanden zijn die hier niets aan hoeven te doen. Voor asielmigranten begrijp ik het wel enigszins, maar voor gezinsmigranten niet. Het is geen overlastgevende groep, het zijn geen probleemzoekers. Dus… waarom? Ik zie het als een extra drempel die ingebouwd wordt om gezinsmigranten te ontmoedigen naar Nederland te komen. En volgens mij is dat in strijd met de EU-richtlijnen voor gezinshereniging.’

Er verscheen eerder een interview met John Erkelens in De Volkskrant.

— Dit artikel is eerder verschenen op www.dewereldwijven.com —

Dan maar de EU-route

Emigreren binnen Europa voor een verblijfsvergunning

In de afgelopen jaren ben ik in aanraking gekomen met het immigratiebeleid. Dat is geen pretje en geloof me, dit is een understatement. Omdat het voor velen onwijs moeilijk is om hun buitenlandse niet-Europese partner naar Nederland te krijgen, kiezen honderden mensen voor de best ingrijpende EU-route. Ik ben een van die mensen en wil hier graag wat meer over vertellen.

Het immigratiebeleid van Nederland, uitgevoerd door de ambtenaren van de IND, veroorzaakt ontzettend veel verdriet, frustratie, onzekerheid, kosten, eenzaamheid en pijn. Ik kan het weten, want dit is de reden dat ik onlangs naar Duitsland ben geëmigreerd. Vele Europeanen kiezen voor de zogenaamde EU-route om op die manier samen te kunnen zijn met je niet-Europese partner.

Gezinsmigranten versus vluchtelingen

Ongeveer een derde van de migranten die naar Nederland willen komen, is gezinsmigrant. Dat wil zeggen dat je partner, ouder of kind in Nederland bij je wil wonen. Dan hebben we het over tienduizenden mensen. Maar die mogen hier niet zomaar komen wonen. Of je getrouwd bent, kinderen hebt, dat maakt allemaal niet uit. Je moet aan de vinkjes voldoen. En wanneer je aan de vinkjes voldoet, dan volgt het inburgeringsbeleid wat compleet van de zotte is en mensen in ernstige financiële en relationele problemen brengt. Maar ik dwaal af, want ik wil iets vertellen over de EU-route.

Hoe het begon

Hamdi komt uit Tunesië. Wij ontmoetten elkaar in Nederland en werden vet verliefd. Oeps. Hij woonde toen in een AZC en vroeg om een verblijfsvergunning. Omdat Tunesië is aangemerkt als veilig land, kreeg hij dat niet. Dat was te verwachten want er werden hele gezinnen in het AZC van hun bed gelicht die terug moesten naar bijvoorbeeld Irak. Dus Tunesië dat naar buiten toe de schijn leuk ophoudt, dat moet veilig zijn. Toch?

De koninklijke route

Toen hij was uitgeprocedeerd was hij dus illegaal in Nederland. Dat maakt het leven wel erg ingewikkeld en op basis van de relatie in Nederland blijven, dat mag niet. Dus samen besloten dat hij toch naar Tunesië zou gaan en dat we de koninklijke weg zouden nemen. Dit betekent: terug naar land van herkomst, daar het inburgeringsexamen doen. Vervolgens kan ik een aanvraag indienen bij IND om mijn partner naar Nederland te laten komen. Het examen werd behaald, maar IND zei nee.

Een advocaat adviseerde mij om de EU-route te doen. Zoals ze zei: “je kunt bezwaar aantekenen, maar voordat je daar na alle uitstel antwoord op hebt, kun je al hoog en breed weer terug zijn in Nederland. Velen doen het, met succes.”

Verhuizen naar Duitsland is ook emigreren

Dit houdt de EU-route in: de Nederlandse immigratie wet is streng. Onmenselijk streng, vind ik. In veel andere Europese landen ook. Wanneer een burger uit een EU-land verhuist naar een ander EU-land, welk land maakt niet uit, dan valt deze persoon onder de EU-wetgeving en niet onder de nationale wetgeving van het eigen of nieuwe land. De EU-wetgeving is vele malen milder. Daarom verhuizen veel Nederlanders, al dan niet tijdelijk, naar België of Duitsland. Andersom gebeurt ook.

Op basis van onze relatie kan Hamdi een inreisvisum aanvragen en wanneer hij aangekomen is, kan hij een 5-jarenkaart aanvragen. Je moet alleen wel even je huis en godweetwatnogmeer achterlaten en emigreren.

Wanneer de 5-jarenkaart er is, kunnen we vrij eenvoudig toch samen naar Nederland. Wetgeving. Hoe krom is dat? IND doet natuurlijk onderzoek of je de boel niet besodemietert, dus je moet zelfs je supermarkt- en tankbonnetjes bewaren. Een huurcontract alleen is niet genoeg. Afijn, ik woonde in Nederland vrij dicht bij de Duitse grens, dus na 1,5 jaar gescheiden wonen en zeven of acht vluchten naar Tunesië, besloot ik niet nog langer op IND te wachten en een woning in Duitsland te zoeken. Sinds een paar maanden woon ik in Duitsland.

Gedoe gedoe gedoe

Ik ben in de gemeente ingeschreven, heb een Haftpflichtversicherung (WA-verzekering), ben in Nederland én Duitsland tegen ziektekosten verzekerd en heb een fijn appartement gevonden. Nu is het afwachten hoe snel de Duitse ambassade in Tunis reageert. Wettelijk moet gratis en binnen vier weken het inreisvisum verstrekt worden.*

Als je het zo leest, klinkt het allemaal vrij eenvoudig. Maar dat is het niet. Mijn huurwoning ben ik kwijt en krijg ik niet meer terug want ‘alle banden met Nederland’ moeten verbroken zijn. Mijn zoon die de helft van de week bij mij woonde, doet dat nu niet meer omdat hij het te ver vindt. Begrijpelijk, maar pijnlijk.

Verhuizen is voor mij echt een enorme opgaaf en mijn partner zit zich in Tunesië te verbijten omdat hij vindt dat hij mij moet helpen. Maar ja, dat kan dus niet. Nu heb ik een belastingnummer in Nederland en in Duitsland. Mijn auto rijdt nog op Nederlands kenteken maar volgens mij ben ik verplicht dat om te zetten. Ik heb nog geen huis- en tandarts en dat schijnt ook niet mee te vallen. Je ziet, er zijn nog wat dingen uit te zoeken.

De IND

De mensen van IND kleuren niet buiten de lijntjes en dat zullen ze ook niet mogen. De reden van onze afwijzing was financieel. Ik ben sinds 2011 succesvol zp’er met een goed inkomen, dat kon ik ook aantonen. Helaas nam ik in 2016 een ander bedrijf over, waarmee ik financieel in een vrije val kwam. In de loop van 2018 is dit allemaal opgelost en verdien ik als zp’er weer een prima inkomen. Bewijsmiddelen, een verklaring van de gemeente en van het IMK waarin vertrouwen werd uitgesproken in de toekomst van mijn bedrijf zijn allemaal meegestuurd. Maar IND kijkt naar de laatste 18 maanden en niet naar het persoonlijke verhaal. Dus wat moet je dan? En nu zit ik in Duitsland. Al schrijvende krommen mijn tenen zich weer. Verbittering ligt op de loer.

Terug naar Nederland?

Vooralsnog hebben wij geen plannen om naar Nederland terug te gaan. Dus IND / Nederland kan gerust zijn. We zien wel. Als het al lukt om samen hier te zijn, dan hebben we tijd nodig om bij te komen van alle narigheid die niet in dit artikel past. Bovendien is mijn eerste indruk van Duitsland heel positief. Ik denk dat wij hier wel kunnen aarden. Eerst maar eens zien dat het écht gaat lukken om samen in hetzelfde Europese land te zijn. In ieder geval weet ik nu ook wat emigreren is en moeten we beiden op zoek naar de mores van onze nieuwe Heimat.

We proberen nu al enkele jaren om samen een leven op te bouwen. Hopelijk lukt dat binnenkort!

Met spanning en angst kijken we uit naar de reactie van de Duitse ambassade. Dat zij positief moeten reageren, zegt niet alles. Niet elke ambtenaar kent de wet. We wachten (weer) af!

Lotgenoten

En als je denkt dat mijn verhaal bijzonder is? Kijk dan maar eens op www.buitenlandsepartner.nl. Er is veel verdriet en wanhoop vanwege het Nederlandse immigratiebeleid.

*De aanvraag is op 11 juli ingediend en tot op heden, 31 augustus, is er nog geen visum of antwoord. Ik heb Solvit ingeschakeld en verder leveren we braaf aan wat voor het inreisvisum wordt gevraagd maar niet gevraagd mag worden. En wachten we.

— Dit artikel is eerder verschenen op www.dewereldwijven.com —